top of page

מבוא

הסכם תנאי שימוש זה מסדיר את מערכת היחסים שבין "מטיילים בארץ" בעלי אתר האינטרנט travel-il.com (להלן: "האתר") לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") בהתייחס לגלישה או לשימוש באתר או לצריכת כל פעילות דרך האתר.

גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – לחיצה על "אני מסכים" ו/או שימוש באתר מהווה את הסכמתך המלאה לתנאי שימוש אלה, אשר מגדירים באופן בלעדי את היחסים בין מפעילי האתר ובעליו לבינך.

למטרות תנאי שימוש אלה,

"מטייל/גולש" - משמעו כל משתמש באתר או בשירותים של "מטיילים בארץ" או משתתף בטיולים המוצעים דרך האתר.

"מדריך טיולים" – כל מדריך, מורה דרך, או ספק אחר המציע את שירותיו באמצעות האתר ו/או במסגרתו.

"טיול/פעילות" - כל סיור, הדרכה או דרך ולרבות כל מידע בקשר אליהם אשר התקבל כתוצאה משימוש באתר.

כללי

האתר נועד להציג לך, הגולש פירוט ומידע ספציפי לגבי טיולים שונים בארץ ונותן לך את האפשרות לרכוש שירותים ממדריכי טיולים.

"מטיילים בארץ" אינה צד לכל הסכם בינך לבין כל מדריך טיולים מהאתר, ואינה בעלת כל אחריות ביניכם.

רישום תשלום וביטול

(א) תנאי תשלום ותנאי ביטול אפשריים ביחס לכל פעילות בצורה ספציפית ומפורטת באתר.

(ב) ככלל וכל עוד לא נאמר אחרת, ובכפוף לתנאים הספציפיים של כל טיול, תהא רשאי לבטל את הרשמתך לכל טיול עד 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילתו של כל טיול, וכספך יוחזר לך. לאחר חלוף המועד האמור, לא תוכל לבטל את הרשמתך לטיול, וכספך לא יוחזר.

(ג) התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי

(ד) מדריכי הטיולים מחוייבים לבצע כל טיול המפורט באתר. טיול לא יעוכב או יבוטל בשל אי הגעת מטייל, וכספך לא יוחזר אלייך.

(ה) ביצוע ההזמנה באתר יתבצע באמצעות כניסה אל עמוד הפעילות המבוקש ובחירת הפעילות המתאימה לצרכי הגולש.

(ו) שימוש במידע וכל רכישה של טיול באמצעות האתר הינם באחריות הגולש בלבד.

(ז) ל"מטיילים בארץ" אין שום אחריות על הדרכות הטיולים ואין כל פיקוח על המתנהל בהם או על השירות הניתן על ידי המדריכים והיא מסירה מעצמה כל אחריות. בכל מצב, לא תחול על "מטיילים בארץ" אחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, בין בצורה חוזית, בין בנזיקין או אחרת, ביחס לזכויותיו של כל מטייל אל מול כל מדריך טיולים.

(ח) "מטיילים בארץ" לא תשא באחריות לכל ביטול של טיול כלשהו, ​​או כל מחדל או שינוי בכל אחד מהשירותים הניתנים על ידי מדריכי הטיולים, מכל סיבה שהיא.

(ט) השימוש באתר ובשירותיו הינו באחריות הגולש בלבד. מובהר כי בשום מקרה לא תחול על "מטיילים בארץ" אחריות בגין נזק ישיר או עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין עקב שימוש באתר או עקב מהלך הטיול או כל דבר אשר קשור במישרין או בעקיפין לפעילויות אלו.

התחייבויות הגולש

הנך מסכים ומתחייב לפעול כדלקמן:

(א) כל המידע אשר יתקבל על ידיך יהיה עדכני ונכון.

(ב) שימוש שלך באתר יהיה רק במסגרת החוק תוך ציות מלא להוראות תנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר לצורך כל מטרה אשר אינה חוקית או בכל דרך אשר עלולה לפגוע ב"מטיילים בארץ".

(ג) מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אתה מסכים כי לא תעשה כל פעולה מהפעולות המפורטות להלן:

(1) להעתיק, לשכפל, לפגוע או לעשות כל פעולה אחרת כנגד האתר ובמהלך השימוש בו.

(2) להעלות כל חומר זדוני או וירוס או כל דבר אשר יכול לפגוע בהתנהלות האתר.

(3) לאיים, להטריד, או לפגוע בכל דרך כזאת או אחרת, ישירה או עקיפה באתר ובמנהליו או בצדדים שלישיים אשר משתמשים באתר, או לקחת ולהעביר כל חומר כזה או אחר מהאתר לצד שלישי.

(4) לפגוע בשמו הטוב של האתר ובמוניטין הטוב אשר רכש בצורה ישירה או עקיפה.

(5) העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה באתר ופגיעה בפרטיותו של אחר או באתר.

(6) התחזות לאדם אחר, למשתמש אחר או למי מטעם "מטיילים בארץ".

(ד) הגולש מתחייב לפצות את האתר ואת מנהליו או כל מי שפועל בשם האתר בגין כל פגיעה באתר לרבות כל נזק, הפסדים, התחייבויות, הוצאות משפטיות, אובדן, לרבות תביעות של צדדים שלישיים אשר נגרמה כתוצאה משימושך באתר ו/או מהשתתפות בטיול.

אספקת השירותים

(א) "מטיילים בארץ" בעלת הזכות לערוך כל שינוי בקשר לאתר או לפעילויות המוצעות בו או להפסיק כל שירות הניתן על ידי האתר בכל עת וללא הודעה מראש או אחריות כלפיך.

(ב) "מטיילים בארץ" רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להשעות או לבטל כל שירות הניתן לך, בכל מקרה ש"מטיילים בארץ" תקבל דרישה או טענה או כל הליך משפטי שיפתח כנגדה המנוגד להתחייבויות או למצגים שלך שלעיל ו/או הקשורים במרמה, הפרת זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, ​​לשון הרע, הוצאת דיבה או כל פעולה או התנהגות בלתי הולמת או שלא כדין, או במידת הצורך על מנת להגן על האינטרסים העסקיים של "מטיילים בארץ", או מכל סיבה אחרת.

הגבלת אחריות

(א) "מטיילים בארץ" לא יהיו אחראים לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות אבל לא רק , נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים מכל סוג, על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת ולרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים) הנובעת מתנאי שימוש אלה, אשר נגרמת או נובעת מהאתר ו/או מהתוכן, ו/או מהפעילות אשר נרכשה על ידיך באמצעות האתר, על איכות הפעילות, אופי הטיול, שביעותך רצונך ממנו, מערכת היחסים שלך עם המדריך, משימושך או מאי יכולתך להשתמש באתר ו/או בפעילות, או מכל מעשה או מחדל המתרחש עקב שימוש בשירותי האתר לרבות פעילויות האתר, מערכת היחסים בין המדריך, אופי הטיול, מהותו וכל דבר אחר שקשור בישירין או בעקיפין לשימושך באתר זה.

(ב) "מטיילים בארץ" לא תהיה חייבת ו/או אחראית בנזיקין או באופן פלילי בכל מה שקשור לכל טוקבק או תוכן כזה או אחר ו/או כל פעולה או התנהגות בלתי הולמת של צד שלישי כלשהו לרבות אבל לא רק גולשים, מטיילים, מדריכים וכו'. יתר על כן, במידה והאתר יכיל קישורים או גישה לאתרי צד ג' בשום מקרה ואופן "מטיילים בארץ" לא תהיה אחראית לכל תוכן או שימוש או מצג אשר נמסר או נמכר כתוצאה משימוש באותם אתרי צד ג' או בקשר עם מוצרים או שירותים הניתנים על ידי אותם אתרי צד ג'.

(ג) מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ובמקרה ויקבע אחרת בפני בית משפט מוסמך, לעולם החבות המצטברת והכוללת של "מטיילים בארץ" כלפיך תהא מוגבלת אך ורק לסכום אשר התקבל על ידיך אצל "מטיילים בארץ" ומעולם לא תעלה על סכום זה ושסכום זה משקף את הסכום המקסימלי אשר "מטיילים בארץ" יכולים להיות חבים כלפיך במידה ויקבע כאמור על ידי בית משפט מוסמך.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר, לרבות כל זכויות היוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות, בקשר עימו או הגלומות בו, או בשירותים הניתנים על ידו, הינן רכושה הבלעדי של "מטיילים בארץ".

הוראות כלליות

(א) היחסים בין האתר לבין מדריכי הטיולים הינם מערכת יחסים של קבלנים עצמאיים, נגזרת לכך כל טענה של הלקוח אשר תבוא בקשר לפעילות אשר הועברה על ידי המדריך תהיה כלפי המדריך בלבד והגולש מסכים כי ל"מטיילים בארץ" אין שום אחריות כלפי הגולש בגין פעילות זו וכי לא תהיה לו כל טענה כזאת או אחרת כלפי "מטיילים בארץ" .

(ב) תנאי שימוש אלה גוברות על כל הבנות או הסכמים אחרים קודמים בין הצדדים. "מטיילים בארץ" שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו לפי שיקול דעתה המוחלט. במידה ובית משפט יקבע כי הוראה כזו או אחרת תהיה בלתי חוקית או בלתי אכיפה קביעה כזו לא תשפיע על שאר הוראות כתב תנאי שימוש זה והסעיף שאינו ניתן לאכיפה יוחלף להוראה אחרת קרובה ככל האפשר למילוי תנאי זה.

(ג) תנאים אלו יחייבו את כל הבא בנעלי הגולש לאחריו.

(ד) על תנאי שימוש אלה יחול החוק הישראלי בלבד. כל מחלוקת הנובעת משימוש באתר זה תדון בפני בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

(ה) "מטיילים בארץ" תהא רשאית להמחות ו/או להעביר את זכויותיה כלפיך לכל צד שלישי אשר תחפוץ ללא קבלת רשות ממך ושומרת לעצמה את שיקול הדעת המוחלט בקשר לכך. הגולש לא יוכל להעביר את זכויותיו או חובתיו כלפי "מטיילים בארץ" לאחר ללא אישור בכתב ומראש של נציגי האתר המורשים.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי השימוש המפורטים לעיל, הבנתי אותם והסכמתי להם וכי השימוש באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.

bottom of page